Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.BALONOVYSEN.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: BALÓNOVÝ SEN s.r.o.

sídlo firmy: Viničná cesta 342, Mýtne Ludany 935 56,

IČO 51793512,

DIČ SK2120783720.

Zákaznícka linka: 0907 890 410 (pracovných dňoch od 09:00 do 17:00h)

e-mail: info@balonovysen.sk.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46045/N.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://balonovysen.sk/dodacie-podmienky a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Ak si želáte aby Vami vybraný balón aj lietal aby sme ho naplnili héliom tak nezabudnite vložiť do košika aj nafúkanie héliom počet kusov a systém Vám automaticky v kośiku preráta cenu aj s nafúkaním.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba pri prevzatí (dobierka),

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Pri každom tovare je viditeľný aj jeho počet na sklade ak tovar je skladom tak to znamená že sa nachádza priamo u nás a pri objednávke uzavretej do 12:00h sme schopní objednávku ešte v ten deň odovzdať prepravcovi ktorý Vám balík doručí nasledovný deň./okrem sviatkov , dní pracovného pokoja, dovoleniek/

V prípade že ste si zvolili produkt dekoráciu ktorú musíme my najskôr vytvoriť zhotoviť tak jej odoslanie je prekonzultované telefonicky a jej objednanie je nutné viac dní vopred.

Cena za kuriéra GLS je 4,50€ objednávky prijaté do 12:00h sme schopní ešte v ten deň expedovať.

Od 1.1.2024 NEposielame nafúkané balóny v balíku kuriérom , nafúkané balóny – hotové balónové dekorácie – héliové kytice je možné iba osobný odber alebo dovoz na adresu naším rozvozom po dohode. Rozvoz héliových balónov na adresu vykonávame v Levickom okrese . Väčšie balónové výzdoby na zákazku sme schopní prísť zhotoviť kamkoľvek nás zavoláte.

Rozvoz balónov naším autom k Vám je mimo okres Levice spoplatnený sumou 0,30€/1km .

Rozvoz balónov a tovaru v rámci Levíc naším autom je v sume 4,50€ v prípade že je Vaša objednávka cez 30€ tak dovoz máte zdarma.

Rozvoz balónov a tovaru v celom okrese Levíc naším autom je 4,50€.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese Balónový Sen ,Viničná cesta 342, Mýtne Ludany 935 56. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na [Formulár na odstúpenie od zmluvy].

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov
Predávajúcim – spracovateľom osobných údajov je BALONOVY SEN s. r. o., Viničná cesta 342, Mýtne Ludany 93556. IČO 51793512, DIČ SK2120783720. , e-

mail: balonovysen@gmail.com

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú
predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov
kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je

potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-
shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje

predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej
zmluvy.
Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10
rokov.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke
internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom,
písomne).
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám,
napríklad doručovacím a prepravným spoločnostiam, spoločnosti, ktorá spracúva účtovné
doklady, spoločnosti poskytujúcej platobné alebo fakturačné služby. Predávajúci môže
poskytnúť osobné údaje zákazníka (e-mailovú adresu, meno a priezvisko) spoločnosti
Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie
spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.
Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho
sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom
a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa
osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako
administratívny poplatok vo výške 5€.
Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných
údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov
alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie
osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie
povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie
účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných
údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci
namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť
správnosť osobných údajov.
Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo
preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho
marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely
oprávneného záujmu predávajúceho.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov
(t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu,
cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Osobné údaje a marketing
Osobné údaje návštevníkov webstránky na účely marketingu predávajúci spracúva len na
základe súhlasu zákazníka. Prihlásením do newslettra návštevník webstránky vyjadruje súhlas
spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.
Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v
informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z
odberu newslettra.
Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže
návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa
so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.
Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež
nebudú zverejnené.
Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, využívané na marketingové
účely, napríklad e-mailom.
Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú na marketingové
účely, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje existujúcich zákazníkov na marketingové účely
(napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj
bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné
údaje zákazníka, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak zákazník
nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek
vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o
odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje
zákazníkov využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež
nebudú zverejnené.

Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na
zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod
môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno,
jazyk, veľkosť písma a pod.).
Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si
používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového
obchodu, prípadne na marketingové účely.
Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne
internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V
takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne
musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie
internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Súbory cookie

Čo sú súbory cookie?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Na stránkach webovej lokality Spravodlivosť na portáli Európa (ec.europa.eu/justice/) sa používa niekoľko súborov cookie.

Aktivovanie týchto súborov cookie nie je nevyhnutné na fungovanie webovej lokality, zabezpečia vám však lepšiu používateľskú skúsenosť pri prehliadaní. Tieto súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať, ak to však spravíte, niektoré funkcie tejto lokality nemusia fungovať podľa plánu.

Informácie súvisiace so súborom cookie sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na žiadny iný cieľ okrem cieľov uvedených v tomto texte.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke AllAboutCookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.